Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Soal UTS/PTS Bahasa Indonesia Kelas 7 Semester 2 Tahun 2021

Soal UTS/PTS Bahasa Indonesia Kelas 7 Semester 2 Tahun 2021

Download Contoh Soal UTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS & Soal PTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS Semester 2 (Dua/Genap) beserta kunci jawaban Tahun Pelajaran 2020/2021 Kurikulum 2013 (K13).

UTS (Ujian Tengah Semester) atau yang kini juga dikenal dengan nama PTS (Penilaian Tengah Semester) adalah kegiatan penilaian yang dilakukan setelah berjalannya kegiatan belajar mengajar berjalan selama 8 atau 9 minggu.

Ujian tengah semester juga menjadi kesempatan bagi para siswa mengasah kemampuan mereka sebelum menghadapi ujian akhir semester.

Merujuk pada kalender pendidikan nasional tahun ajaran 2020/2021, UTS/PTS semester 2 akan dilaksanakan pada bulan februari tahun ini. Namun meskipun demikian, kegiatan ini dapat disesuaikan dengan program/kebijakan sekolah yang bersangkutan.

Dilaksanakannya UTS/PTS SMP/MTS ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik/siswa yang sebelumnya telah mendapatkan pembelajaran di awal semester 2. Masing-masing sekolah SMP/MTS biasanya mempunyai komposisi penilaian yang berbeda pada nilai UTS.

Pelajar yang nantinya mendapatkan nilai UTS/PTS sesuai standar KKM/KBM yang sudah disepakati oleh waka kurikulum dan juga dewan guru maka dapat dipastikan bahwa Pelajar tersebut sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Guru.

Akan tetapi, jika siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM guru, peserta didik dapat melakukan perbaikan soal dan melaksanakan program remedial. Akan tetapi di beberapa sekolah program Remedial ini ditiadakan karena waktunya yang dianggap mepet dengan Ujian Akhir Semester (UAS).

Sehingga daripada melaksanakan program remedial, biasanya sekolah akan lebih mengutamakan para Siswanya untuk segera bersiap menghadapi UAS.

Soal UTS/PTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS Semester 2 Kurikulum 2013 Tahun 2021 yang akan Andronezia bagikan ini telah disesuaikan dengan panduan penulisan soal-soal PTS/UTS SMP/MTS dengan HOTS. 

Yang tentunya supaya mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang di publikasikan oleh Kemendikbud yang berbunyi bahwa Soal UTS SMP/MTS ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Tak hanya itu, Soal PTS/UTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS Semester 2 ini juga dibuat dari perkiraan soal-soal latihan UTS/PTS Kurikulum 2013 dan juga bersumber dari kisi-kisi soal K13.

Namun meskipun berlandaskan pada HOTS dan perkiraan soal-soal latihan UTS/PTS serta bersumber dari kisi-kisi soal Kurikulum 2013, Andronezia sangat menyadari bahwa soal-soal PTS/UTS yang di bagikan pada postingan ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi tidak ada salahnya jika Bapak/Ibu Guru menjadikan Soal UTS/PTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS Semester 2 Kurikulum 2013 sebagai bahan referensi. 

Guna lebih memudahkan Bapak/Ibu guru, Andronezia juga melengkapi Soal PTS/UTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS Semester 2 Kurikulum 2013 ini dengan kunci jawaban.

Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS Semester 2 yang Andronezia bagikan ini memiliki total 40 soal, dengan rincian 25 soal Pilihan Ganda dan 10 soal essay. Berikut contoh Soalnya:

Soal dan Kunci Jawaban PTS/UTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS Semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar !

1. Cermatilah syair berikut!
Adapun akan Raja Mangkunegara
Gundah tiada lagi terkira
Belas memandang pada sang putra
Semuanya sudah dalam penjara

Isi syair tersebut adalah ….
 • A. suasana hati seorang raja
 • B. kisah perjuangan anak-anak raja
 • C. peperangan antar kerajaan
 • D. pengkhianatan seorang raja

2. Bacalah pantun berikut!
Tumbuh pohon pelan-pelan
Tiada cepat tiada melesat
Ilmu ialah penunjuk jalan
Agar langkah tiada tersesat

Pesan yang terdapat pada pantun tersebut adalah….
 • A. Ajakan rajin belajar untuk masa depan.
 • B. Petunjuk jalan supaya tidak tersesat.
 • C. Kiat-kiat memperoleh ilmu.
 • D. Ajakan meraih sukses.

3. Bacalah puisi lama berikut!
Keliling kota naik becak,
walau lama tiada jemu.
Banyak-banyak engkau membaca,
membaca adalah kunci ilmu.

Rima puisi tersebut adalah …
 • A. a-a-a-a
 • B. a-b-a-b
 • C. a-b-b-a
 • D. a-a-b-b

4. Cermati syair berikut!
Anakanda hendaknya mengerti
Orang tua mesti dihormati
Sebagai suara dari nurani
Sebagai ajaran budi pekerti

Pesan yang terdapat pada syair tersebut adalah….
 • A. Jagalah nama baik orang tua!
 • B. Pahamilah kedua orang tuamu!
 • C. Sepatutnyalah kita berbakti kepada orang tua!
 • D. Hendaklah kita senantiasa menghormati perasaan orang tua!

5. Cermati pantun berikut!
Anak ayam turun […] (1)
Mati satu tinggal lah tujuh
Hidup harus penuh […] (2)
Jadikan itu jalan yang dituju

Kata yang tepat untuk melengkapi larik pantun tersebut adalah….
 • A. (1) berkokok, (2) jangan jongkok
 • B. (1) ke kandang, (2) lapang
 • C. (1) delapan, (2) harapan
 • D. (1) ke kali, (2) dan jeli

6. Cermati syair berikut!
Ilmu didapat tiada cepat
Mesti sabar hatinya kuat
Moga Tuhan berikan [...]
Maka jaga hati serta niat

Kata yang tepat untuk melengkapi syair tersebut adalah…
 • A. rahmat
 • B. nikmat
 • C. hemat
 • D. pekat

7. Cermati gurindam berikut!
Mengumpat dan memuji hendaklah […],
di situlah banyak orang yang tergelincir

Kata yang tepat untuk melengkapi gurindam tersebut adalah….
 • A. pikir
 • B. zikir
 • C. saksama
 • D. waspada

8. Bacalah pantun berikut!
Rasanya ingin bermain gitar
Lagu sendu menjadi pintar
Anda ingin menjadi pintar
Jangan lupa membaca buku
Pesan yang terdapat pada pantun tersebut adalah ….
 • A. Bermian gitar menjadikan pintar membuat lagu
 • B. Membaca buku diiringi lagu yang sendu
 • C. Membaca  buku akan membuat pintar
 • D. Bermain gitar sambil membaca buku

9. Cermatilah pantun berikut!
Makanlah nasi selagi hangat
Enak makannya dengan sambal terasi
Tuntutlah ilmu dengan semangat
Agar tak menyesal di kemudian hari
Rima puisi lama tersebut adalah ….
 • A. a-i-a-i
 • B. a-a-a-a
 • C. a-b-a-b
 • D. at-si-at-ri

10. Perhatikan tabel berikut!

No Ciri puisi
I Sajak a-b-a-b
II Terdapat sampiran dan isi
III Berima bebas
IV Sajak a-a-a-a
V Tidak memiliki sampiran
VI Setiap bait terdiri dari empat baris

Ciri-ciri syair ditunjukkan nomor ….
 • A. I,V,VI
 • B. II,IV,VI
 • C. IV,V,VI
 • D. I,V,VI

Bagi Bapak/Ibu Guru yang berminat mengunduh Soal & Jawaban UTS/PTS, Dibawah ini Andronezia sajikan link Download Soal & Jawaban PTS/UTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS Semester 2 Kurikulum 2013 dalam bentuk File MS Word (doc) sehingga Bapak/Ibu Guru semua tentu dapat dengan mudah melakukan pengeditan data dan bisa menyesuaikan kalimat-kalimat pada soal UTS/PTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS Semester 2.

Soal PTS/UTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS Semester 2
Download
Kunci Jawaban Soal PTS/UTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS Semester 2

Disclaimer : Soal PTS/UTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS yang Andronezia bagikan hanyalah sebagai bahan referensi dan Contoh saja. Oleh Karena itu, jika terdapat ketidaksesuaian pada materi yang terdapat di dalamnya silahkan Bapak/Ibu Guru sesuaikan dengan Standar dan Prosedur serta kebijakan di masing-masing Sekolahnya.

Akhir Kata

Demikianlah postingan seputar Download Contoh Soal UTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS & Soal PTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTS Semester 2 (Dua/Genap) beserta kunci jawaban Tahun Pelajaran 2020/2021 Kurikulum 2013 (K13).